top of page

קבלה של תנאי השימוש

לתשומת לבכם: השימוש בטקסט בלשון רבים מיועדת עבור כלל המגדרים, יחיד או רבים.

 

אנא קראו את תנאי השימוש בעיון לפני שתתחילו להשתמש בשירותים שלנו. באמצעות שימוש בשירותים ו/או בתכנים שלנו אתם מאשרים ומסכימים להיות מחויבים למלא אחר תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות שלנו. אם אינכם מסכימים להם, אתם מתבקשים לא לצרוך אותם ולצאת מהאתר.

 

השירותים והתכנים המוצעים מיועדים למשתמשים ואורחים שהם בני 18 שנים ומעלה. על ידי שימוש בהם, אתם מצהירים ומתחייבים כי אתם בגיל החוקי לצריכת התכנים והשירותים. אם אינכם עומדים בדרישה זו, אסור לכם לגשת או להשתמש בשירותים ובתכנים שלנו.

 

יובהר ויודגש שאין בפעילות והשירותים שהמיזם מציע משום ריפוי ו/או תחליף ל(ת)הליך רפואי כלשהו מכל סוג ו/או ייעוץ לפעולה בכל תחום ואספקט הנוגע לחייכם.

 

למען הסר ספק, מיזם 'גברים נפגשים לשם שינוי' הינו מיזם חברתי ללא כוונת רווח או או עוסק פעילות מסחרית לשם השגת רווח כלכלי. חברי הצוות אינם מקבלים שכר והם פועלים על בסיס התנדבותי. לכיסוי הוצאות שונות נגבה תשלום סמלי מהמשתמשים בשירותים שלנו, על בסיס נתינה חופשית (דאנה). 

 

כל הזכויות שמורות

כל התכנים, התמונות, והסרטונים באתר ו/או בפלטפורמות מדיה אחרות שלנו מוגנים בזכויות יוצרים ואסורים בהורדה, העתקה, שימוש והפצה ללא הסכמה מפורשת ובכתב מאת מיזם 'גברים נפגשים לשם שינוי'.

 

שינויים בתנאי השימוש

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן, לעדכן ולשנות, מידע, תכנים ושירותים המוצעים על ידינו באתר זה ובכלל, מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כל השינויים יכנסו לתוקף באופן מיידי כאשר אנו מפרסמים אותם וחלים על כל מידע ושימוש בשירותים שאנו מציעים. המשך השימוש שלכם בתכני האתר ובשירותים עצמם לאחר פרסום תנאי השימוש החדשים מהווים קבלה והסכמתכם לתנאים החדשים. באחריותכם לבדוק שינויים בתנאי השימוש בדף זה מעת לעת.


 

2021 | כל הזכויות שמורות למיזם 'גברים נפגשים לשם שינוי'

bottom of page